Regionální přebor U7 Severozápad 2020 EAB  EAZ  TEM  SAB  KOT 
  Eagles Praha White   12 : 2
8 : 4
15 : 2
15 : 7
17 : 7
14 : 2
8 : 2
9 : 12
10 : 8
  Eagles Praha Green  4 : 8
2 : 12
 5 : 9
3 : 10
11 : 6
15 : 8
15 : 13
14 : 5
13 : 13
  Tempo Praha  7 : 15
7 : 17
2 : 15
10 : 3
9 : 5
 15 : 12
15 : 10
 
  SaBaT Praha  2 : 8
2 : 14
13 : 15
5 : 14
6 : 11
8 : 15
10 : 15
12 : 15
 8 : 9
15 : 15
  Kotlá?ka Praha  8 : 10
12 : 9
13 : 13 15 : 15
9 : 8